ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Освітня програма 1-2 класи

Освітня програма початкової школи (1,2 клас)

Баштанківського НВК «ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»

Кодимського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»

  Кодимської районної ради

Одеської області на 2019/2020 навчальний рік

 

Тип закладу заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (філія)

Кількість 1-х класів: - 1.

Кількість учнів: -  5

Кількість 2-х класів -1

Кількість учнів -6

Статутом закладу загальної середньої освіти визначено: українська мова навчання.

Загальні положення освітньої програми

початкової школи (1,2 клас)

 

         Освітня програма початкової школи (1,2 клас) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», на основі Типової освітньої програми для 1-2-х класів закладів загальної  середньої освіти,  розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженої наказом МОН України від 21 березня 2018 року № 268.

         Освітня програма початкової освіти (далі – Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти (далі – Державний стандарт).

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.      

Освітню програму І ступеня  укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури ( мовний і літературний компоненти)

Математика

Природознавство

Технології

 

Суспільствознавство

Здоров'я і фізична культура

Мистецтво

 

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному плані реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі", інтегрованим курсом «Я досліджую світ».

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" або інтегрованим курсом "Мистецтво".

 Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів:

 1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

    Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Під час уроків, де це можливо, учитель може не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

    Необхідною умовою формування компетентностей є реалізація таких принципів:

-   дитиноцентрованості і природовідповідності;

-   узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-   науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-   наступності і перспективності навчання;

-   взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-   можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-   творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-   адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми І ступеня  використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової середньої освіти.

         Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).  Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, враховують  досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової  середньої освіти за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, проведеної фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами до закладу освіти інклюзивний клас  утворюється в обов’язковому порядку.

Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма  Баштанківського НВК «ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ» Кодимського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»Кодимської районної ради І ступеня (початкова освіта) для осіб з особливими освітніми потребами розроблена на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від  26.07.2018 № 816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями» від 25.06.2018 № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти 1 ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» для 2-4 класів.

Згідно заяв батьків та за рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру створено інклюзивні класи: 2 (Мовчан Анастасія). Інклюзивно-ресурсний центр за потреби надає послуги психолога, логопеда, дефектолога та реабілітолога із залученням сумісників на базі ресурсної кімнати та кабінету психолога.

Індивідуальна форма навчання за станом здоров’я згідно заяви батьків та довідки ЛКК надана учневі 1 класу Шпалеру Артуру. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додаток 1).

Кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607, визначається наказом керівника навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:

{C}·                               1-4-ті класи - 10 год. на тиждень на кожного учня.

         Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів початкової освіти  для 1-го класу складає – 875 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів початкової освіти  для 2-го класу складає – 875 годин/навчальний рік

         Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для 1-го  та 2- го класів  (додаток 2)

    Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.  

 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Кількість учнів у класах (наповнюваність класів) не може бути менше п’яти осіб та перевищувати 30 осіб.

Навчальний план для 1,2 класів зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнювати та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

кількість педагогічних працівників –       2 (100%)

освітній рівень:

магістр (спеціаліст)                                                2 (100%)

бакалавр                                                                  

фах:

педагогічний                                                2 (100%)

непедагогічний                                                       

 

кваліфікаційний рівень:

«учитель-методист»                                   

«старший учитель»                                  1 (50%)   

спеціаліст вищої категорії                        2 (100%)

спеціаліст першої категорії                                        

спеціаліст другої категорії                        

спеціаліст                                                                

педагогічний стаж:

до 3-х років                                                 

від 3-х до 10-ти років                                             

від 10-ти до 20-ти років                                         

понад 20 років                                                      2 (100%)

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

кількість навчальних кабінетів      – 2

бібліотека                                         – 1

актова зала                                        – 1

спортивна зала                                 – 1

їдальня                                              – 1

внутрішні вбиральні                        – 1

шкільне подвір'я                              – облаштоване

стадіон                                              – 1

кабінет медичної сестри                 – 1

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання  (компетентностей) – відповідно до плану роботи закладу загальної середньої освіти.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчального плану та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників – відповідно до плану роботи закладу загальної середньої освіти.

 

          Режим роботи закладу освіти: 

          - режим  навчання – п’ятиденний навчальний тиждень;

          - змінність – одна зміна;

          - початок занять – о 8 годині 30 хвилин;

          - тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» – 35 хвилин в 1 класі та 40 хвилин  в 2 класі;

          - тривалість перерв – відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»:

І   перерва     – 10 хвилин;

ІІ перерва     – 10 хвилин;

ІІІ перерва – 20 хвилин;

ІV перерва – 20 хвилин.

 

Структура 2019/2020  навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020  навчальний рік розпочинається 02 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 02 вересня 2019 р. по 26  грудня 2019 р.,                

ІІ семестр - з  13  січня 2020 р.  по 29  травня 2020 р..

 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 28 жовтня по 03 листопада 2019 р.   

зимові з 27 грудня по 12 січня 2019 р./ 2020 р.                

весняні з 23 березня по 29 березня 2020 р.                

Тривалість канікул у закладі загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Для учнів 1-го класу проводяться додаткові канікули протягом тижня в  лютому місяці.        

Навчальні екскурсії у 1 та 2 класі проводяться в кінці навчального року відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року № 1/9-61  «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

                 Свято «Останнього дзвоника» - 29 травня

 

Освітня програма початкової школи (1,2 класи) передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма початкової школи (1,2 класи), сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Вона схвалена педагогічною радою закладу загальної середньої освіти та затверджена його директором.

Освітня програма початкової школи (1,2 класи) закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти.

На основі освітньої програми початкової школи (1,2 класи) закладу освіти, заклад складає та затверджує навчальний план початкової школи (1-2 класи) закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Навчальний  план

індивідуальної  форми навчання

учня  1 класу

Баштанківського  НВК  ЗШ І – ІІ ст.-ДНЗ»

Кодимського    НВК  ЗШ І – ІІІ ст.-ДНЗ»

Кодимської районної ради  Одеської області

Шпалера Артура

на 2019 – 2020 н.р.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

Українська мова

4

Іноземна мова(англійська)

1

Математика

3

Я досліджую світ:

мовно-літературна галузь

математична галузь

природнича галузь

технологічна галузь

соціальна і здоров'язбережувальна галузь

громадянська і історична галузь

1,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Мистецтво

0,5

Всього

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

Навчальний план для 1-2 класів

з українською мовою навчання на 2019/2020 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

Українська мова

5

5

Іноземна мова(англійська)

2

3

Математика

3

3

Я досліджую світ:

мовно-літературна галузь

математична галузь

природнича галузь

технологічна галузь

інформатична галузь

соціальна і здоров'язбережувальна галузь

громадянська і історична галузь

7

8

2

2

1

1

2

2

1

1

 

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Мистецтво

2

2

Фізична культура 

3

3

Разом

19+3

21+3

Всього

22

24

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22