ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Освітня програма 3-4 класи

Освітня програма початкової школи (3-4 класи)

 Баштанківського НВК «ЗШ І-ІІ ст. - ДНЗ»

Кодимського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»

  Кодимської районної ради

Одеської області на 2019/2020 навчальний рік

Тип закладу заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (філія)

Кількість класів: 3-4 кл. - 1.

Кількість учнів: 3-4 кл. -  8.

Статутом закладу загальної середньої освіти визначено: українська мова навчання.

Загальні положення освітньої програми початкової школи (3-4 класи)

            Освітня програма початкової школи (3-4 класи) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», на основі Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 407.

            Освітня програма початкової освіти (3-4 клас) (далі – Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

            Освітня програма визначає:

            загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які натепер подані в рамках навчальних планів (таблиці 1);

            очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 2пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН України;

            форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

            вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів.

 Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4 класів закладу загальної середньої освіти складає 1820 годин/навчальний рік: для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

          Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах для 3-4 класів (далі – навчальний план)

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану початкової школи (3-4 класи) визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальному плані закладу освіти.

На основі навчальних планів заклад освіти складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров'я і фізична культура

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. 

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складовоїпередбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров’я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Виходячи з назви освіти у 3-х – 4-х класах – «початкова загальна освіта» – у   програмі «Фізична культура» навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за способами рухової діяльності, що дає змогу школярам опанувати основами рухових дій, які у подальшому можуть удосконалюватися у будь-якому виді спорту, обраному учнем.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Кількість учнів у класах (наповнюваність класів) не може бути менше п’яти осіб та перевищувати 30 осіб

Для ефективного планування та здійснення освітнього процесу з дітьми, яких у класі менше чим 5, у 2019/2020 навчальному році було організовано індувальну форму навчання за програмою 3 класу на основі Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (далі - наказ № 8).

Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють індивідуальну форму навчання, кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання учнів визначається наказом керівника навчального закладу та затверджується відповідним органом управління освітою відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану за умови виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти і становить:

{C}·         1-4-ті класи – 5 год. на тиждень на кожного учня;

Безперервна навчальна діяльність у класній кімнаті не може перевищувати 40 хвилин (3-4 класи).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани (3-4 класи) зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та  громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий, розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує в межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

кількість педагогічних працівників –         2 (100%)

освітній рівень:

магістр (спеціаліст)                                     2 (100%)

бакалавр                                                     

 

фах:

педагогічний                                                2 (100%)

непедагогічний                                           

 

кваліфікаційний рівень:

«учитель-методист»                                  1 (50%)

«старший учитель»                                    

спеціаліст вищої категорії                          1 (50%)

спеціаліст першої категорії                        

спеціаліст другої категорії                         

спеціаліст                                                     1 (50%)

 

педагогічний стаж:

до 3-х років                                                

від 3-х до 10-ти років                                 1 (50%)

від 10-ти до 20-ти років                                      

понад 20 років                                            1 (50%)

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

кількість навчальних кабінетів –      2

кабінет інформатики –                      1

бібліотека –                                       1

актова зала –                                      1

спортивна зала –                               1

їдальня –                                            1

внутрішні вбиральні –                      1

шкільне подвір'я –                            облаштоване

стадіон –                                            1                                              

кабінет медичної сестри –                1

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання  (компетентностей) – відповідно до плану роботи закладу загальної середньої освіти.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників – відповідно до плану роботи закладу загальної середньої освіти.

Режим роботи закладу освіти: 

          - режим  навчання – п’ятиденний навчальний тиждень;

          - змінність – одна зміна;

          - початок занять – о 8 годині 30 хвилин;

          - тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» –40 хвилин;

          - тривалість перерв – відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»:

І   перерва     – 10 хвилин;

ІІ перерва     – 10 хвилин;

ІІІ перерва – 20 хвилин;

ІV перерва – 20 хвилин

V перерва - 10 хвилин. 

Структура 2019/2020  навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020  навчальний рік розпочинається 02 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 02 вересня 2019 р. по 26  грудня 2019 р.,                

ІІ семестр - з  13  січня 2020 р.  по 29  травня 2020 р..

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 28 жовтня по 03 листопада 2019 р.   

зимові з 27 грудня по 12 січня 2019 р./ 2020 р.                

весняні з 23 березня по 29 березня 2020 р.                

Тривалість канікул у закладі загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Навчальні екскурсії у 3-4 класах проводяться в кінці навчального року відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року № 1/9-61  «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 р. № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» {Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за N 8/32979}, учні 4 класу складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Свято «Останнього дзвоника» - 29 травня

 Освітня програма початкової школи (3-4 класи) передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма початкової школи (3-4 класи), сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Вона схвалена педагогічною радою закладу загальної середньої освіти та затверджена його директором.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти.

На основі освітньої програми початкової школи (3-4 класи) закладу освіти, заклад складає та затверджує навчальний план для початкової школи (3-4 класи) закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу (додаток 1).                

 

Додаток 1

 

 

Навчальний план для  4  класу  з українською мовою навчання

на 2019/2020 навчальний рік

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

21+3

Всього

24

Граничне допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний  план

індивідуальної  форми навчання

учня  3 класу

Баштанківського  НВК  ЗШ І – ІІ ст.-ДНЗ»

Кодимського    НВК  ЗШ І – ІІІ ст.-ДНЗ»

Кодимської районної ради  Одеської області

Бакана  Миколи

на 2019 – 2020 н.р.

 

№ п/п

Навчальний предмет

Кількість годин

1

Українська мова

1

2

Літературне читання

0,5

3

Англійська мова

0,25

4

Математика

1

5

Природознавство

0,25

6

Я у світі

0,25

7

Музичне мистецтво

0,25

8

Образотворче мистецтво

0,25

9

Трудове навчання

0,25

10

Інформатика

0,25

11

Основи здоров’я

0,25

12

Фізична культура

0,5

     

 

Всього

5

 

Навчальний  план

індивідуальної  форми навчання

учня  3 класу

Баштанківського  НВК  ЗШ І – ІІ ст.-ДНЗ»

Кодимського    НВК  ЗШ І – ІІІ ст.-ДНЗ»

Кодимської районної ради  Одеської області

Курдюкова Андрія

на 2019 – 2020 н.р.

 

№ п/п

Навчальний предмет

Кількість годин

1

Українська мова

1

2

Літературне читання

0,5

3

Англійська мова

0,25

4

Математика

1

5

Природознавство

0,25

6

Я у світі

0,25

7

Музичне мистецтво

0,25

8

Образотворче мистецтво

0,25

9

Трудове навчання

0,25

10

Інформатика

0,25

11

Основи здоров’я

0,25

12

Фізична культура

0,5

     

 

Навчальний  план

індивідуальної  форми навчання

учня  3 класу

Баштанківського  НВК  ЗШ І – ІІ ст.-ДНЗ»

Кодимського    НВК  ЗШ І – ІІІ ст.-ДНЗ»

Кодимської районної ради  Одеської області

Шпалера Богдана

на 2019 – 2020 н.р.

 

№ п/п

Навчальний предмет

Кількість годин

1

Українська мова

1

2

Літературне читання

0,5

3

Англійська мова

0,25

4

Математика

1

5

Природознавство

0,25

6

Я у світі

0,25

7

Музичне мистецтво

0,25

8

Образотворче мистецтво

0,25

9

Трудове навчання

0,25

10

Інформатика

0,25

11

Основи здоров’я

0,25

12

Фізична культура

0,5

     

 

Всього

5